สี :  แดง
ด้ายคู่สี :  แดง
ขอบข้างสี :  แดง
แผ่นหลังสี :  แดง
กระเป๋าหลังสี :  แดง

ดูรายละเอียด